Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky Mgr. Veronika Waldhansová, Kamenná čtvrť 123, 63900, Brno, IČO: 704 59 801, DIČ: CZ8162253792

 2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Organizátora, Zprostředkovatele a Uživatele, která vznikají při koupi Vstupenek Uživatelem od Organizátora prostřednictvím Webu. Zakoupení Vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Organizátorem.

 3. Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

 4. Zprostředkovatel je oprávněn měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky.

 5. Zúčtovací službu provádí Mgr. Veronika Waldhansová, Kamenná čtvrť 123, 63900, Brno, IČO: 704 59 801, DIČ: CZ8162253792

 6. Organizátorem jeČLS JEP – ČSPM, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, IČ: 00444359, DIČ: CZ00444359
 1. Vymezení některých pojmů

Akce – vzdělávací akce, na kterou lze zaplatit registrační poplatek prostřednictvím Webu

Zprostředkovatel – provozovatel prodejního portálu vzdelavani.paliativnimedicina.cz

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba osoba, která uzavřela s Organizátorem smlouvu o využívání služeb Webu tím, že u něj zakoupila registraci na danou Akci

Vstupenka – doklad o zaplacení registrace na Akci Organizátora. Registrace se provádí na jméno účastníka Akce a nemá fyzickou formu.

Web – portál dostupný na adrese vzdelavani.paliativnimedicina.cz, na kterém mohou Uživatelé zakoupit Vstupenky na Akce Organizátorů

 

 1. Nákup Vstupenek

  1. Uživatel je oprávněn nakupovat přes Web Vstupenky volitelně bez zřízení uživatelského účtu

  2. Vstupenky lze rezervovat a zakoupit následujícími způsoby:

  3. Online na Webu při využití platby klasickým bankovním převodem nebo platbu kartou online. Plataba v hotovosti není možná.

  4. Přihlašování na vzdělávací akci probíhá prostřednictvím formuláře na webových stránkách České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, z.s. (www.paliativnimedicina.cz). V přihlášce je třeba vyplnit osobní údaje účastníka vzdělávací akce a rovněž údaje o plátci. Tato data budou použita na vystavovaném certifikátu o účasti na vzdělávací akci a na daňovém dokladu, který je vydáván ihned po provedení platby. Změna údajů plátce na daňovém dokladu po jeho vystavení je není možná.
  5. Po zaregistrování přihlášky na vzdělávací akci obdrží uživatel e-mailem potvrzení o registraci spolu s platebními údaji.
  6. Vzdělávací akce má daný počet míst. Je možné se na akci nahlásit jako náhradník. V případě, že se místo na kurzu uvolní, jsou náhradníci kontaktováni dle pořadí přihlášení.
  7. Organizátor garantuje Uživateli cenu Vstupenky platnou v okamžiku odeslání objednávky.
  8. Uživatel je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Za správnost vyplnění údajů v objednávce nese plnou zodpovědnost Uživatel.
  9. Platnost rezervace Vstupenek je 14 kalendářních dní, v případě, že není platba v tomto termínu přijata na účet Organizátora, rezervace pozbývá platnosti.
  10. Zakoupená Vstupenka je Uživateli odeslána ihned po přijetí platby s validními údaji a její identifikaci na e-mail nebo pomocí SMS  na číslo uvedené při objednávce Vstupenek Uživatelem.
  11. Organizátor garantuje Uživateli cenu Vstupenky platnou v okamžiku nákupu
  12. Uživatel je povinen při nákupu poskytnout své osobní údaje uvedené v bodě 3.2.1.1
  13. V případě problémů v průběhu nákupu se může Uživatel obrátit na Zprostředkovatele prostřednictvím e-mailové adresy: info@e-vstupne.cz
  14. Všechny ceny za Vstupenky uvedené na Webu či v místě prodeje jsou ceny konečné pro Uživatele.
  15. Předložením Vstupenky při vstupu na Akci vyjadřuje držitel Vstupenky souhlas s provozními podmínkami Akce.
 2. Další práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel je povinen při využívání Webu dodržovat ustanovení daná těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.
 3. Odstoupení od smlouvy
  1. Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi Vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Organizátorem poskytovaném v určeném termínu.

 4. Práva a povinnosti Organizátora

  1. Organizátor je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek na Webu či v místě prodeje, změnit, zrušit či přesunout Akci, a to bez uvedení důvodu.

  2. Organizátor odpovídá za obsah, správnost, úplnost a aktuálnost informací uvedených na Webu či v místě prodeje.

  3. V případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku, je povinen zaslat Uživatelům, kteří si na Akci koupili Vstupenky, e-mail informující o zrušení Akce nebo Vstupenky, a to na e-mail uvedený při registraci Vstupenek Uživatelem.

 5. Ochrana osobních údajů

  1. Organizátor vede aktuální databázi Uživatelů obsahující osobní údaje poskytnuté Uživatelem v rámci nákupu na Webu a údajů týkajících se nákupů a plateb Uživatele na Webu (dále jen „Údaje“).

  2. Organizátor je oprávněn zpracovávat Údaje pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, případně vyplývajících z právních předpisů.

  3. Uživatel souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn zpracovávat Údaje a cookies, k jejichž zpracování dal Uživatel Organizátorovi souhlas, pro organizační účely, nabízení Akcí prezentovaných na Webu a nabízení dalších produktů či služeb Organizátora, pro další marketingové či obchodní účely Organizátora, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb Organizátora.

  4. Organizátor bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu Vstupenky a platby za ni po dobu 5 let od okamžiku rezervace příslušné Vstupenky prostřednictvím Webu. V případě, že bude tato lhůta překročena, je Organizátor s osobními údaji oprávněn nakládat do doby zrušení souhlasu s nakládáním údajů ze strany Uživatele

  5. Uživatel souhlasí s tím, aby jej Organizátor informoval o skutečnostech souvisejících s provozem Webu a s nákupem Vstupenek a Akcemi, na které Vstupenky zakoupil, na všechny kontakty uvedené při rezervaci Vstupenek na Webu.

  6. Pokud udělí Uživatel Organizátorovi prostřednictvím Webu souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude mu Organizátor na elektronické kontakty zaregistrované na Portálu zasílat informace týkající se nabídek Webu a dalších služeb poskytovaných Organizátorem a dalšími stranami, kterým dal k tomuto úkonu svým souhlasem svolení. Tato sdělení budou označena jako Obchodní sdělení.

  7. Povolením cookies ve svém internetovém prohlížeči Uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies Organizátorem. Uživatel má kdykoliv možnost odmítnout využití cookies Webem, a to prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče.

  8. Uživatel má právo na informace o Údajích, které zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

  9. Zjistí-li Uživatel, že Organizátor zpracovává jeho Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat Organizátora o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Organizátor žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo.

 6. Doručování

  1. Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.
  2. Za zprávu doručenou Uživateli se považuje e-mail doručený na adresu Uživatele, který uvedl při registraci Vstupenek Uživatelem.
  3. Za zprávu doručenou Organizátorovi se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na Webu, která je součástí i těchto Obchodních podmínek.

 7. Reklamace plateb

  1. Reklamace plateb je možno provést na mailem na adrese info@e-vstupne.cz nebo telefonním čísle 725596614 v pracovní dny 10 – 16 hodin.

 8. Zrušení akce

  1.  Organizátor je oprávněn vzdělávací akci zrušit v případě, že není dosaženo minimálního počtů účastníků. Je povinen o této skutečnosti přihlášené účastníky informovat a vrátit zaplacenou částku v plné výši do 30 dnů
  2. Organizátor je oprávněn vzdělávací akci přesunout na jiný termín ze závažných důvodů. Organizátor je povinen o této skutečnosti přihlášené účastníky informovat.
  3. V případě zrušení Akce je vráceno uživateli 100% zaplaceného vstupného na zrušenou akci. O této skutečnosti bude uživatel informován mailem.

  4. V případě změny termínu nebo místa konání akce může uživatel využít tento nový termín/změněné místo. V případě, že nebude souhlasit bude mu vráceno  100% zaplaceného vstupného.
 9. Zrušení účasti na Akci uživatelem

  1. V případě, že svoji účast na Akci zruší Uživatel, je povinen uhradit poplatek na pokrytí nákladů organizátora akce spojených s administrací akce. Cenu akce, sníženou o poplatek, organizátor je povinen vrátit převodem na účet do 30 dnů po zrušení účasti. Vracený poplatek je možné převést na jinou Akci.
   1. Zrušení účasti je nutné oznámit e-mailem koordinátorovi akce.

    9. Výše poplatku je závislá na délce doby zrušení účasti před zahájením vzdělávací akce:
    a) zruší-li klient svou účast na akci 30 a více dnů před jejím zahájením, vrací se celá zaplacená částka
    b) zruší-li klient svou účast na akci 15 – 29 dnů před jejím zahájením, zaplatí poplatek ve výši 30 % z ceny akce;
    c) zruší-li klient svou účast na akci 14 a méně dnů před zahájením akce, činí poplatek 100 % stanovené ceny akce (částka se účastníkovi nevrací);

  2. Výjimkou z povinnosti klienta zaplatit poplatek jsou závažné, zejména zdravotní důvody. O výjimkách rozhoduje odborný garant příslušné akce.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 4. 2017
  2. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 

Ve Brně dne 5. 4. 2017