Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání

| Nezařazené
K zařazení do oboru paliativní medicína je potřeba vyplnit elektronickou žádost o zařazení do certifikovaného kurzu/nástavby v oboru specializačního vzdělávání. Po vyplnění žádosti ji pomocí tlačítka, na konci stránky formuláře, uložit a tisk (potvrďte stisknutím), zašlete do databáze MZ, kde jsou všechny žádosti ukládány.

Teprve poté formulář žádosti vytiskněte, podepište a odešlete originál společně se všemi povinnými přílohami na adresu:

IPVZ Praha
studijní oddělení, paní Kavalková
Ruská 85
100 05 Praha 10

Lékaři a farmaceuti, kteří žádají o zařazení do oboru dále předkládají:

  •       Průkaz odbornosti/specializační index
  •       Diplom o základní specializaci (bez ověření)
  •       Doklad o úhradě částky 220,- Kč za logbook (ČNB, č.ú. 19535101/0710) v.s. 602290
  •       Rozhodnutí MZ o specializované způsobilosti (zákon 95/2004 Sb. § 44), pokud bylo vydáno
  •       Rozhodnutí MZ o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře na území           České republiky (pouze u cizích státních příslušníků)
  •        Doklad o uznání rovnocennosti diplomu získaného v cizině

Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru paliativní medicína je získání specializované způsobilosti v oboru: anesteziologie a intenzivní medicína, dětské lékařství, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, nefrologie, neurochirurgie, neurologie, otorinolaryngologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, radiační onkologie, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství.

 

Po absolvování všech předatestačních specializovaných kurzů, odborné stáže a domluvě s garantem:

si domluvte zaslání Přihlášky k atestaci u paní Mgr. Drášilové, IPVZ Praha: drasilova@ipvz.cz nebo si přihlášku vyzvedněte osobně na IPVZ, Ruská 85,  Praha 10

Vaše úplná Přihláška k atestaci musí dorazit zpět na IPVZ nejpozději 60 dní před datem naplánované atestace

Atestace z Paliativní medicíny
Atestovaní lékaři