Teoretické vzdělávání v oboru Paliativní medicína 

Změna v organizaci atestačních kurzů 2022

Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína bude v roce 2022 pořádat Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP již atestační kurzy pořádat nebude, protože dle nových legislativních pravidel není pověřenou organizací. Kurzy budou probíhat v Praze a v Brně.

O konání atestačních kurzů budete informováni přes informační kanály ČSPM. Registrace ale bude probíhat přes webovou stránku Subkatedry paliativní medicíny IPVZ 

Struktura a délka specializačních kurzů podle nového vzdělávacího programu je následující
 Etická a právní aspekty paliativní a hospicové péče – 1 den
 Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové péče – 1 den
 Psychologie v paliativní péči – 3 dny
 Komunikace v paliativní péči – 3 dny
 Management bolesti a dalších symptomů – 3 dny
 Multidisciplinární kazuistický seminář – 2 dny

Podrobný program specializačních kurzů paliativní medicíny dlen nového vzdělávacího programu od 1.11.2021 je uveden ve Vzdělávacím
programu.

 

Specializační kurzy dle vzdělávacího programu platného do 31.10.2021

Teoretická příprava v oboru Paliativní medicína zahrnuje 7 kurzů. Kurzy jsou koncipovány jako navazující a je vhodné je absolvovat po sobě. Kurzy jsou určeny lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. 

 

Kurz Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny (2denní kurz)

Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik jsou prezentována základní hodnotová a etická východiska paliativní medicíny a právní rámec pro její poskytování. 

Účastníci se seznámí s možnostmi sociální podpory a sociálního poradenství a  s možnostmi duchovní péče u pokročile nemocných. Školenec dostane příležitost hlouběji nahlédnout typologii nemocných, řešených otázek, možných úhlů pohledu. Bude mít možnost konfrontovat své postoje a klinické zkušenosti, hlouběji proniknout do etických a právních aspektů.

Termíny:
Název Místo konání  


Kurz Psychologie v paliativní medicíně (3denní kurz)

Interaktivní kurz je určen pro lékaře, kteří se setkávají ve své praxi se závažně, nevyléčitelně nemocnými. Kurz je koncipován pro maximálně 18 účastníků (vhodně 16) z důvodu sebezkušenostního charakteru jednotlivých témat. Důraz je kladen na osobní práci účastníků. 

Účelem kurzu je pomoci účastníkům pochopit jejich vlastní roli jako lékařů v procesu umírání, účinné strategie a možnosti podpory nemocného a jeho blízkých a vlastní limity v této péči.

Termíny:
Název Místo konání  


Kurz Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním (3denní kurz)

Kurz je určen všem lékařům, kteří ve své praxi pracují s pacienty s bolestí v pokročilých a konečných stádiích chronických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí se způsoby správného hodnocení bolesti a farmakologickými i nefarmakologickými způsoby její léčby (psychologické metody mírnění bolesti, spirituální aspekty bolesti u nevyléčitelně nemocných atd.)

Termíny:
Název Místo konání  


Kurz Management symptomů pokročilého onemocnění (3denní kurz)

Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí s možnostmi paliativního řešení nejčastějších tělesných a psychických symptomů a syndromů, mimo bolest (je obsahem samostatného kurzu). 

Řešena budou témata jako anorexie, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, svědění, dušnost, kašel, paliativní řešení výpotků, péče o chronické rány, úzkost, deprese, delirium. 

Termíny:
Název Místo konání  


Kurz Komunikace v paliativní péči (3denní kurz)

Kurz je koncipován pro maximálně 18 účastníků (vhodně 16) z důvodu sebezkušenostního charakteru jednotlivých témat. Důraz je kladen na osobní práci účastníků. 

Formou interaktivních seminářů se účastníci seznámí se zásadami efektivní a podpůrné komunikace ve specifických situacích pokročilého onemocnění: komunikace o závažné diagnóze, o limitované prognóze, o dosažitelných cílech léčby a plánu paliativní péče, komunikační práce s popřením a vytěsněním, komunikace se zmateným pacientem, komunikace s rodinou pacienta, řešení konfliktů s pacientem a jeho blízkými.

Kurz je veden interaktivní, praktickou formou. Kurzu „Komunikace v paliativní péči“ by měl předcházet kurz „Psychologie v paliativní medicíně“.                    

Termíny:
Název Místo konání  


Kurz Klinická farmacie v paliativní medicíně (2denní kurz)

Formou přehledových přednášek budou představeny klinicky významné vlastnosti a interakce analgetik, anxiolytik, antidepresiv, antikonvulziv, antipsychotik a bisfosfonátů. Budou prezentovány kazuistiky ilustrující možnosti racionální farmakoterapie v kontextu paliativní péče.

Termíny:
Název Místo konání  


Kurz Týmová práce a rozhodování v paliativní péči (3denní kurz)

Formou interaktivních seminářů s kazuistikami pacientů v paliativní péči se účastníci seznámí se zásadami práce multidisciplinárního týmu, s jeho dynamikou, možnostmi vedení a facilitace týmu a způsoby řešení konfliktů v týmu. 

Tento kurz je závěrečný a bilanční. Jeho cílem je shrnout požadavky na specializační vzdělávání v konkrétních klinických případech. Účastníci rozšíří své dovednosti v rozhodování, komunikaci a týmové práci.

Termíny:
Název Místo konání