Požadavky pro atestační práci v oboru paliativní medicína   

| Nezařazené

Téma zadává školitel po domluvě s atestantem, odborná společnost PM,  Centrum pal.med.  (1), 

Charakter

 • původní přehledný referát věnovaný problematice 
 • kvalitní kasuistické práce,
 • vlastní publikace (max 5 let staré)

Rozsah práce:  není limitován, měl by mít nejméně  20 stran textu při běžném formátování v programu Word (velikost písma 12, řádkování 1 ½ ), práce má být předložena v elektronické podobě i v tištěné formě a minimálně v kroužkové vazbě;

Členění práce: 

 • Titulní stránka:  název práce, autor, datum, školitel, pracoviště     + dle dop IPVZ:
  • Rub titulního listu: Souhrn (česky, max. 5 řádek) Klíčová slova (česky) Summary (angl. max. 5 řádek) Key words (anglicky)
  • Na stránce za titulním listem následují texty prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem atestační práci „ název práce“ vypracoval(a) samostatně a použil(a) jen pramenů, které cituji a uvádím v bibliografii (§ 31 Autorského zákona 121/2000 Sb.). 2. Souhlasím, aby moje atestační práce „název práce“ byla digitálně zpracována a v elektronické formě zpřístupněna odborné veřejnosti  na webových stránkách IPVZ. (dle § 14, § 18 a § 37 Autorského zákona 121/2000 Sb.). datum: podpis  (2)
 • Obsah
 • Teoretická část (literární rešerše, analogie Přehledného článku)
 • Vlastní zkušenosti (analogie Původní práce)
 • Diskuze (porovnání vlastních výsledků s údaji z literatury, vlastní názory, polemiky a řešení)
 • Závěr  (+ přínos pro pal-med ČR)
 • Seznam zkratek ( vysvětlení při prvním použití v textu + v seznamu zkratek)
 • Seznam literatury včetně cizojazyčných pramenů by měl být zpracován podle standardních citačních norem. (http://www.boldis.cz/citace/citace.html), odkazy na použitou literaturu musí být v textu uvedeny náležitým způsobem.
 • Přílohy –  tabulky, grafy a obrázky opatřené legendou je vhodné zakomponovat přímo do vlastního textu.

Poměr Teoretické části a Vlastních zkušeností by měl být zhruba 1:1.

Co by v práci nemělo chybět:

 • logické uspořádání a členění textu;
 • citování literárních zdrojů, z nichž autor čerpal;
 • vlastní myšlenky, úvahy, komentáře (jako součást Diskuze).

Upozorňujeme, že předložená práce je vizitkou atestanta a ukázkou jeho připravenosti absolvovat zkoušku, ale je také vizitkou jeho školitele!

Práci je podle platné legislativy nutno podat  měsíc před konáním atestace, a to elektronicky garantovi. Atestační práci čtou a hodnotí všichni členové zkušební komise. Jestliže atestanti pošlou svou práci v elektronické podobě garantovi s aspoň dvouměsíčním předstihem před termínem atestace, mají nárok na předběžné přečtení a zhodnocení garantem (nebo podle rozhodnutí garanta i jiným členem zkušební komise); tím se atestant může předem ujistit, že předkládaná práce je dostatečně kvalitní, případně může ještě opravit některé nedostatky.

Atestační práce a diskuze o ní je jednou ze tří otázek u atestační zkoušky. 

 

Přehled akreditovaných zařízení